Hopp til hovedinnhold

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser gitt av Datatilsynet de siste tre årene.
1 - 25 av 101
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 Neste Neste 

Personvernet må ivaretas ved selvkjørende biler 10.03.2017

Både personvernkonsekvensene og de brede samfunnskonsekvensene av algoritmebaserte avgjørelser i trafikken må utredes grundig.

Passloven må være tydelig om bruk av ansiktsfoto 24.02.2017

Det må komme tydeligere fram at lagring av ansiktsfoto i passregisteret skal kunne benyttes til automatiserte søk. Dette innebærer at ansiktsbildene blir tatt i bruk på en helt ny måte.

Klart nei til digitalt grenseforsvar 19.01.2017

Konklusjonen i Datatilsynets høringsuttalelse er at innsamlingen av informasjon, og overvåkingen av nordmenns kommunikasjon som Lysne II-utvalget legger opp til, blir så omfattende at forslaget ikke kan gjennomføres.

Forslag om utvidet lagringstid for Tolletatens skiltgjenkjenningssystem må utredes på nytt 12.09.2016

Finansdepartementet fremmer nok en gang et
lovforslag der personvernkonsekvensene er mangelfullt utredet, sier
Datatilsynet i en høringsuttalelse.

Finansdepartementet har ikke vurdert personvernkonsekvensene ved å styrke Tolletatens kontrollhjemler 09.09.2016

Datatilsynet beklager at Finansdepartementet ikke synes å ta forholdet til personvern og menneskerettigheter på alvor ved forslaget om styrking av kontrolletatens kontrollhjemler.

Advarer mot utvidet tilgang til reseptopplysninger 20.07.2016

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gi flere yrkesgrupper tilgang til reseptopplysninger kan føre til større risiko for uautorisert bruk av helseopplysninger.

Politiet bør ikke få fri tilgang til vegvesenets registre 04.07.2016

Politiet bør kunne få hjemmel for direkte tilgang til motorvognregisteret og to andre av Statens vegvesens registre. De må imidlertid bare kunne slå opp i de aktuelle registrene når det er til hjelp for å løse politioppgaver etter vegtrafikkloven.

Masseutlevering etter offentlighetsloven 24.06.2016

Digitalisering og sammenstilling av informasjon fra offentlig forvaltning har ført til mer spredning og annen bruk av personopplysninger enn man trolig hadde i tankene når offentlighetsloven åpnet for innsyn i sammenstillinger fra registre og databaser.

Datatilsynet advarer mot uthuling av forskjellene mellom PST og E-tjenesten 26.05.2016

De foreslåtte reglene for utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten må utformes på en mer konkret og tydelig måte, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

Vi trenger en offentlig utredning om persontilpasset medisin 12.05.2016

Datatilsynet er tilfreds med at Helsedirektoratets utkast til nasjonal strategi for persontilpasset medisin framhever pasientens råderett over egne opplysninger, men ser behov for videre utredninger.

Bør vurdere fortsatt skriflig samtykke ved genetiske legemiddeltester 27.04.2016

Datatilsynet mener at unntak fra kravet om skriftlig samtykke fra pasienter ved såkalte farmakogenetiske undersøkelser bør utredes nærmere. 

Innspill til EUs forordning om eID og elektroniske tillitstjenester 26.04.2016

Datatilsynet har gitt høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementet om gjennomføringen av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID-forordningen) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner. Her er en gjennomgang av våre viktigste tilbakemeldinger.

Et eierskapsregister bør legges til Altinn med innlogging 18.04.2016

Det er mulig å oppnå økt åpenhet om opplysninger om aksjeeiere samtidig som personvernhensyn blir ivaretatt, dersom vi tar lærdom fra erfaringene med offentliggjøringen av skattelistene.

Forbud mot kryptering er et blindspor 16.03.2016

Det digitale sårbarhetsutvalget mener at kryptering ikke bør reguleres. Datatilsynet er enig i denne og mye annet i utvalgets rapport.

Departementet må underbygge at det er behov for flere kontroller i akuttpsykiatrien 14.12.2015

Datatilsynet mener det må bedre empirisk grunnlag til for å vise at rutinemessige ransakelser av i akuttpsykiatrien er nødvendig.

Tilgang til trafikkdata er et alvorlig inngrep i privatlivet 08.12.2015

Datatilsynet anbefaler ikke Finansdepartementet å gå videre med endringen i verdipapirfondloven som kan gi Finanstilsynet hjemmel til å innhente trafikkdata fra teleoperatører.

Forsendelse og salg av legemidler over internett 08.12.2015

Netthandel med legemidler er allerede etablert, men Datatilsynet mener at Helse- og omsorgsdepartementets forslag til forskriftsendringer innebærer utvidelser som burde vært drøftet nærmere når det gjelder personvernkonsekvensene.

Utredning om fremtidens skole tar ikke opp personvernproblematikk 18.11.2015

Ludvigsenutvalgets utredning tar for seg ulike typer av analyser og målinger av elever, men mangler en konsekvensanalyse når det gjelder personvernet, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

Svært problematisk at lovforslag er så uklart 13.10.2015

Forslaget til lov om bruk av helseopplysninger fra kommunal sektor er så lite detaljert at det blir vanskelig for stortingspolitikerne å vite hva de sier ja eller nei til.

Samfunnsnytten veier tungt ved forskning på Internett (høringsuttalelse) 21.09.2015

Dersom et nettbasert forskningsprosjekt er svært viktig for samfunnet, kan det å underveis gi god informasjon til forskningsobjektene veie opp for at det er vanskelig å skaffe informert samtykke i forkant.

Forslag til endringer i sikkerhetsloven 27.08.2015

Departementet burde ha tatt seg tid til en tydeligere analyse av hva som ligger i forslaget til endringer i sikkerhetsloven.

Overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten 27.08.2015

Høringen omhandler en omfordeling av oppgaver mellom Toll- og avgiftsetaten og Skattetaten.

Høringsuttalelse om forslag til ny folkeregisterlov 06.07.2015

Borgere bør lett kunne rette egne opplysninger og få informasjon om hvem som har fått dem utlevert, mener Datatilsynet.

‒ Må også beskytte mobberne 29.06.2015

Vi må ivareta rettsikkerheten også til de elevene som krenker andre i mobbesaker der personopplysninger blir registrert, sier Datatilsynet i en høringsuttalelse om Djupedal-utvalgets rapport.
1 - 25 av 101
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 Neste Neste 
Til toppen