Hopp til hovedinnhold

2015

Departementet må underbygge at det er behov for flere kontroller i akuttpsykiatrien 14.12.2015

Datatilsynet mener det må bedre empirisk grunnlag til for å vise at rutinemessige ransakelser av i akuttpsykiatrien er nødvendig.

Tilgang til trafikkdata er et alvorlig inngrep i privatlivet 08.12.2015

Datatilsynet anbefaler ikke Finansdepartementet å gå videre med endringen i verdipapirfondloven som kan gi Finanstilsynet hjemmel til å innhente trafikkdata fra teleoperatører.

Forsendelse og salg av legemidler over internett 08.12.2015

Netthandel med legemidler er allerede etablert, men Datatilsynet mener at Helse- og omsorgsdepartementets forslag til forskriftsendringer innebærer utvidelser som burde vært drøftet nærmere når det gjelder personvernkonsekvensene.

Utredning om fremtidens skole tar ikke opp personvernproblematikk 18.11.2015

Ludvigsenutvalgets utredning tar for seg ulike typer av analyser og målinger av elever, men mangler en konsekvensanalyse når det gjelder personvernet, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

Svært problematisk at lovforslag er så uklart 13.10.2015

Forslaget til lov om bruk av helseopplysninger fra kommunal sektor er så lite detaljert at det blir vanskelig for stortingspolitikerne å vite hva de sier ja eller nei til.

Samfunnsnytten veier tungt ved forskning på Internett (høringsuttalelse) 21.09.2015

Dersom et nettbasert forskningsprosjekt er svært viktig for samfunnet, kan det å underveis gi god informasjon til forskningsobjektene veie opp for at det er vanskelig å skaffe informert samtykke i forkant.

Forslag til endringer i sikkerhetsloven 27.08.2015

Departementet burde ha tatt seg tid til en tydeligere analyse av hva som ligger i forslaget til endringer i sikkerhetsloven.

Overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten 27.08.2015

Høringen omhandler en omfordeling av oppgaver mellom Toll- og avgiftsetaten og Skattetaten.

Høringsuttalelse om forslag til ny folkeregisterlov 06.07.2015

Borgere bør lett kunne rette egne opplysninger og få informasjon om hvem som har fått dem utlevert, mener Datatilsynet.

‒ Må også beskytte mobberne 29.06.2015

Vi må ivareta rettsikkerheten også til de elevene som krenker andre i mobbesaker der personopplysninger blir registrert, sier Datatilsynet i en høringsuttalelse om Djupedal-utvalgets rapport.

Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (høringsuttalelse) 20.05.2015

Noen ganger kan en student være uskikket for jobben han eller hun utdanner seg til. En forskriftsendring sier for lite om hvordan personvernet til den det gjelder skal ivaretas den første tiden etter at tvilsmeldingen kommer inn.

Høyringsfråsegn NOU: 2014 – Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern 07.04.2015

Lovforslag som skal sikre at påtalemakta får naudsynte opplysingar for å vurdere om det skal dømmast tvunge psykisk helsevern er skjemma av uheldig ordlyd.

Høringsuttalelse om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger 18.03.2015

Datatilsynet mener det er unødvendig å gi Lånekassen utvidet hjemmel til å hente inn informasjon om personer som ikke er kunder hos Lånekassen.

Forslag til endring i straffegjennomføringsloven 12.03.2015

Datatilsynet mener at adgangen til å utlevere personopplysninger fra Kriminalomsorgen i Norge til utlandet bør være hjemlet i en lov eller forskrift.

Forslag til ny skatteforvaltningslov 19.02.2015

Kontrollkapittelet i forslaget til ny skatteforvaltningslov overlater til regjeringen å regulere rammen for egen virksomhet, noe Datatilsynet ser på som uheldig.

Utkast til ny postlov og postforskrift (høringsuttalelse) 05.02.2015

Det er gledelig å se at det i forslaget til ny postlov stilles strengere krav til informasjonssikkerheten i digitale posttjenester.

Datatilsynets høringsuttalelse om mobilregulerte soner 23.01.2015

Et nytt lovforslag vil kunne gi politiet utvidede muligheter til å bruke falske basestasjoner, og det uten domstolskontroll.

Forslag til endring i barnehageloven 14.01.2015

Et av forslagene er å fjerne kravet om samtykke fra foreldrene til bruk av kartleggingsverkøy i barnehagen. Vi mener dette fratar foresatte retten til selv å bestemme om egne barns ferdigheter skal kartlegges.
Til toppen