Hopp til hovedinnhold

2016

Forslag om utvidet lagringstid for Tolletatens skiltgjenkjenningssystem må utredes på nytt 12.09.2016

Finansdepartementet fremmer nok en gang et
lovforslag der personvernkonsekvensene er mangelfullt utredet, sier
Datatilsynet i en høringsuttalelse.

Finansdepartementet har ikke vurdert personvernkonsekvensene ved å styrke Tolletatens kontrollhjemler 09.09.2016

Datatilsynet beklager at Finansdepartementet ikke synes å ta forholdet til personvern og menneskerettigheter på alvor ved forslaget om styrking av kontrolletatens kontrollhjemler.

Advarer mot utvidet tilgang til reseptopplysninger 20.07.2016

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gi flere yrkesgrupper tilgang til reseptopplysninger kan føre til større risiko for uautorisert bruk av helseopplysninger.

Politiet bør ikke få fri tilgang til vegvesenets registre 04.07.2016

Politiet bør kunne få hjemmel for direkte tilgang til motorvognregisteret og to andre av Statens vegvesens registre. De må imidlertid bare kunne slå opp i de aktuelle registrene når det er til hjelp for å løse politioppgaver etter vegtrafikkloven.

Masseutlevering etter offentlighetsloven 24.06.2016

Digitalisering og sammenstilling av informasjon fra offentlig forvaltning har ført til mer spredning og annen bruk av personopplysninger enn man trolig hadde i tankene når offentlighetsloven åpnet for innsyn i sammenstillinger fra registre og databaser.

Datatilsynet advarer mot uthuling av forskjellene mellom PST og E-tjenesten 26.05.2016

De foreslåtte reglene for utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten må utformes på en mer konkret og tydelig måte, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

Vi trenger en offentlig utredning om persontilpasset medisin 12.05.2016

Datatilsynet er tilfreds med at Helsedirektoratets utkast til nasjonal strategi for persontilpasset medisin framhever pasientens råderett over egne opplysninger, men ser behov for videre utredninger.

Bør vurdere fortsatt skriflig samtykke ved genetiske legemiddeltester 27.04.2016

Datatilsynet mener at unntak fra kravet om skriftlig samtykke fra pasienter ved såkalte farmakogenetiske undersøkelser bør utredes nærmere. 

Innspill til EUs forordning om eID og elektroniske tillitstjenester 26.04.2016

Datatilsynet har gitt høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementet om gjennomføringen av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID-forordningen) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner. Her er en gjennomgang av våre viktigste tilbakemeldinger.

Et eierskapsregister bør legges til Altinn med innlogging 18.04.2016

Det er mulig å oppnå økt åpenhet om opplysninger om aksjeeiere samtidig som personvernhensyn blir ivaretatt, dersom vi tar lærdom fra erfaringene med offentliggjøringen av skattelistene.

Forbud mot kryptering er et blindspor 16.03.2016

Det digitale sårbarhetsutvalget mener at kryptering ikke bør reguleres. Datatilsynet er enig i denne og mye annet i utvalgets rapport.

Til toppen